Parlamentní otázka - E-003191/2021Parlamentní otázka
E-003191/2021

Návrh ukrajinského vládního zákona č. 5488 o kriminalizaci trestných činů z nenávisti, mj. na základě sexuální orientace a genderové identity

Otázka k písemnému zodpovězení  E-003191/2021
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 138 jednacího řádu
Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Liesje Schreinemacher (Renew), Malin Björk (The Left), Maria Walsh (PPE), Marc Angel (S&D), Malik Azmani (Renew), Łukasz Kohut (S&D), Karen Melchior (Renew), Dietmar Köster (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sándor Rónai (S&D), Manuel Bompard (The Left), Pierre Karleskind (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Radka Maxová (S&D), Irène Tolleret (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Evin Incir (S&D)

Ukrajinský trestní zákoník v současné době zná pouze ty trestné činy z nenávisti, které jsou motivovány rasovou, národnostní nebo náboženskou nesnášenlivostí. Ukrajinská vláda nicméně předložila dne 13. května 2021 návrh zákona č. 5488, který vypracovalo ministerstvo vnitra[1]. Návrh zákona představuje novelu, podle níž by došlo ke kriminalizaci trestných činů z nenávisti z nejrůznějších důvodů, mj. na základě sexuální orientace a genderové identity.

Tento návrh je v souladu s akčním plánem ukrajinské vlády, který se týká provádění národní strategie v oblasti lidských práv, a také s doporučeními Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti[2] a Výboru ministrů Rady Evropy[3].

Ve svém posledním usnesení o uplatňování dohody o přidružení Ukrajiny k EU Parlament vyzval ukrajinskou vládu k příslušné novelizaci trestního zákoníku[4]. Vzhledem k pravděpodobné opozici vůči návrhu tohoto zákona je naléhavě nutné, aby jej EU bránila a podpořila.

Poslední aktualizace: 29. června 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí