Parlamentná otázka - E-003519/2021Parlamentná otázka
E-003519/2021

Komplexná európska stratégia duševného zdravia

Otázka na písomné zodpovedanie  E-003519/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Nils Torvalds (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Michal Šimečka (Renew), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Olivier Chastel (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Alin Mituța (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Luis Garicano (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Jordi Cañas (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Irena Joveva (Renew), Samira Rafaela (Renew), Barry Andrews (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Karen Melchior (Renew)

Pred pandémiou COVID-19 trpelo v EÚ duševnými chorobami viac ako 84 miliónov ľudí, pričom tento počet sa odvtedy nepochybne zvýšil. Pandémia a následná hospodárska kríza predstavujú veľkú záťaž pre jednotlivcov a ich duševnú pohodu, čoho dôkazom je vyššia miera stresu, úzkosti a depresie. Narušenia systémov zdravotnej starostlivosti významne prispeli k zhoršeniu duševného zdravia a medzi tých, ktorých to postihuje v neúmernom rozsahu, patria ženy, mladí ľudia, ľudia zo skupín s nižším príjmom a ľudia s psychosociálnymi poruchami.

Problémy, ktoré v oblasti duševného zdravia predstavuje pandémia COVID-19, sú čoraz komplexnejšie a bez rýchlych opatrení zo strany EÚ a jej členských štátov budú naďalej spôsobovať okamžité aj dlhodobé dôsledky, a to aj na systémy zdravotnej starostlivosti. Rada ministrov vyzvala v roku 2019 na vypracovanie komplexnej európskej stratégie duševného zdravia, rovnako ako Európsky parlament vo svojom uznesení o stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia po pandémii COVID-19 z júla 2020, ale odvtedy sa dosiahol len malý pokrok.

Posledná úprava: 29. júla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia