Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003810/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003810/2021

Ομαδικές επαναπροωθήσεις από τις βουλγαρικές αρχές

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-003810/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Sira Rego (The Left), Clare Daly (The Left), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Elena Kountoura (The Left), Massimiliano Smeriglio (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left)

Κατά τη διάρκεια αποστολής στη βόρεια Ελλάδα, βουλευτές της Ομάδας της Αριστεράς συνάντησαν θύματα βίαιης απέλασης προς την Ελλάδα από τις βουλγαρικές αρχές. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε τουλάχιστον τρία περιστατικά «ομαδικών επαναπροώθησεων», εκ των οποίων το ένα έλαβε χώρα πριν από ένα μήνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 75 άτομα εντοπίστηκαν σε ελληνικό έδαφος γυμνά, κακοποιημένα και χωρίς τα υπάρχοντά τους. Όλοι ανέφεραν ότι οι βουλγαρικές αρχές προέβησαν στην επαναπροώθησή τους από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία επιβεβαίωσε στους βουλευτές του ΕΚ ότι υπάλληλοι του Frontex ήταν παρόντες κατά την εξέταση των θυμάτων των εν λόγω περιστατικών. Δεν μπόρεσαν να δώσουν εξήγηση ως προς το τι έκανε ο Frontex με τις πληροφορίες αυτές.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή όσον αφορά τη Βουλγαρία, δεδομένου ότι το περιστατικό αυτό παραβιάζει την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που καταδικάζει την Ιταλία για την άνευ καταγραφής, αυθαίρετη επανεισδοχή προσώπων στην Ελλάδα[1], καθώς και όσον αφορά την Ελλάδα λόγω των αδυναμιών του συστήματος ασύλου της;

Προτίθεται η Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε σχέση με τον Frontex στο πλαίσιο των εν λόγω περιστατικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής του σύμφωνα με δεσμευτικούς κανονισμούς;

Ποια ήταν τα μέτρα που έλαβε και οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο Frontex όσον αφορά τα περιστατικά; Υπέβαλε ο Frontex αναφορές σοβαρών συμβάντων (SIR) για κάποιο από τα περιστατικά αυτά και, εάν όχι, γιατί δεν υποβλήθηκαν οι εν λόγω αναφορές και γιατί τα ζητήματα δεν δημοσιοποιήθηκαν;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση[2]

Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου