Parlamentsfråga - E-004160/2021(ASW)Parlamentsfråga
E-004160/2021(ASW)

Svar från Helena Dalli på Europeiska kommissionens vägnar

Kommissionen övervakar situationen i alla medlemsstater inklusive Rumänien. Några månader efter Coman-avgörandet[1] vände sig kommissionen till medlemsstaterna och föreslog/begärde eventuella ändringar för att anpassa deras nationella lagstiftning till domen. När problem framgår av deras svar eller andra källor håller kommissionen särskilda dialoger med medlemsstaterna (se nedan gällande rumänska myndigheter).

Domen meddelades på grundval av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – förhandsavgörande. Genom detta förfarande har nationella domstolar möjlighet, och domstolar i sista instans skyldighet, att begära en tolkning av EU-rätten från EU-domstolen. Tolkningen är bindande för alla nationella domstolar. Den rumänska författningsdomstolen beaktade domen i ett ytterligare beslut genom att slå fast att de bestämmelser i rumänsk lag som förbjuder äktenskap mellan två personer av samma kön är författningsenliga endast i den mån de tillerkänner uppehållsrätt enligt EU-rätten. Kommissionen följer upp CHAP(2019)3147 tillsammans med både de klagande och de rumänska myndigheterna men baserat på den senaste informationen verkar det som att vägran att bevilja uppehållstillstånd för maken till den återvändande rumänska medborgaren i just det här fallet inte motiverades av det faktum att samkönade äktenskap inte är lagligt i Rumänien.

Artikel 267 i EUF-fördraget innehåller inga bestämmelser om verkställande av domar på grundval av förfarandet med förhandsavgöranden. EU-domstolens tolkningar ingår dock i EU-rätten och kommissionen kan besluta att inleda ett överträdelseförfarande baserat på artikel 258 i EUF-fördraget om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen.

Senaste uppdatering: 10 december 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy