Parlementaire vraag - E-004276/2021(ASW)Parlementaire vraag
E-004276/2021(ASW)

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

1. In 2020 hebben de verdragsluitende partijen bij de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) volgens voorlopige cijfers 1 659,00 ton Noord-Atlantische kortvinmakreelhaai (SMA) gevangen. Het aandeel van de EU daarin bedraagt 1 212,00 ton (inclusief teruggooi). De teruggooicijfers zijn voor wetenschappelijke doeleinden opgevraagd en zouden binnenkort aan de Iccat beschikbaar moeten worden gesteld.

In 2020 was er geen EU-quotum voor SMA in het kader van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en plantensoorten (Cites). Spanje heeft op basis van een nationaal oordeel over de afwezigheid van nadelige effecten[1] een quotum van 350 ton vastgesteld voor vaartuigen die zijn vlag voeren. Pas eind vorig jaar heeft de wetenschappelijke studiegroep van de EU voor Cites voor de hele EU een negatief advies uitgebracht over de invoer en de aanvoer vanuit zee vanaf 2021[2].

2. De vaststelling van de SMA-maatregel is een van de belangrijkste prestaties van de Iccat-jaarvergadering van 2021. De EU heeft daarbij een sleutelrol gespeeld. De Commissie steunde een akkoord over een alomvattend herstelplan om overbevissing een halt toe te roepen en de sterfte terug te dringen, waardoor het bestand op een duurzaam hersteltraject richting Bmsy[3] wordt gezet. Bovendien bevat de aangenomen aanbeveling opties voor mitigatiemaatregelen zoals vistuigconfiguratie en opties voor gebieds‐ en tijdsgebonden maatregelen, zoals programma’s voor satellietmarkering ter bescherming van kraamgebieden en waarschijnlijke hotspots.

3. In de SMA-aanbeveling wordt rekening gehouden met alle oorzaken van sterfte[4] en wordt gestreefd naar een algehele visserijsterftelimiet. In die aanbeveling is ook bepaald dat als een verdragsluitende partij grotere hoeveelheden aan boord houdt dan is toegestaan, de aan die partij vergunde hoeveelheid het jaar daarop zal worden verminderd met de bovenmatig aan boord gehouden hoeveelheid. Bovendien zal het die verdragsluitende partij pas worden toegestaan hoeveelheden aan boord te houden nadat zij een eventueel surplus volledig heeft gecompenseerd.

Laatst bijgewerkt op: 24 januari 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid