Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-004276/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-004276/2021

EU-data om udsmid af makohaj inden for rammerne af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT)

Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-004276/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Anja Hazekamp (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Michal Wiezik (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Manuel Bompard (The Left), Yannick Jadot (Verts/ALE)

I begyndelsen af juli drøftede man på et intersessionelt møde i ICCAT yderligere bevarelsesforanstaltninger for makohaj. EU modsatte sig på mødet et fuldstændigt forbud mod opbevaring om bord af arten, selv om et sådant forbud anbefales af ICCAT's videnskabsfolk.

De fangstdata for makohaj, som EU fremlagde, viste en stigning i de spanske og portugisiske fangster, der ligger langt hinsides grænserne for bæredygtighed, og indeholdt ikke obligatoriske data om udsmid af levende eller døde fisk. Det er fortsat meget vanskeligt at bestemme den samlede dødelighed af makohaj i Nordatlanten som følge af EU's fiskeriaktivitet.

Desuden oversteg fangsterne i 2020 langt den fangstbegrænsning på 350 ton, der er fastsat i EU's bæredygtighedserklæring (non-detriment finding) i henhold til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES).

Støttes af et medlem[1]

Seneste opdatering: 27. september 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik