Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 11k
16 september 2021
E-004276/2021
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-004276/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Michal Wiezik (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Manuel Bompard (The Left), Yannick Jadot (Verts/ALE)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: EU-gegevens over de teruggooi van makreelhaaien in het kader van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat)

Begin juli werd tijdens een tussentijdse bijeenkomst van de Iccat gediscussieerd over aanvullende maatregelen voor de instandhouding van de makreekhaai. Tijdens deze bijeenkomst sprak de EU zich uit tegen een volledig verbod op het aan boord houden van de soort, hoewel wetenschappers van de Iccat een dergelijk verbod aanraden.

Uit door de EU overgelegde gegevens over de vangst van makreelhaaien bleek dat de Spaanse en Portugese vangsten ver boven duurzame grenzen aan het stijgen zijn en dat hierin geen verplichte data over de teruggooi van levende of dode exemplaren waren opgenomen. Het blijft zeer moeilijk vast te stellen hoeveel Noord-Atlantische makreelhaaien sterven ten gevolge van de visserijactiviteiten van de EU.

Bovendien overschreden de vangsten in 2020 ruimschoots de vangstbeperking van 350 ton die is vastgesteld aan de hand van het oordeel van de EU over de afwezigheid van nadelige effecten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).

1. Wat is de geschatte totale sterfte van makreelhaaien in de Noord-Atlantische Oceaan in 2020 en hoe groot is het aandeel van de EU hierin? Omvat dit cijfer teruggegooide hoeveelheden en strookt dit met het oordeel van de EU over de afwezigheid van nadelige effecten uit hoofde van Cites?

2. Kan de Commissie alle bijvangstbeperkende maatregelen die de EU bereid is te ondersteunen, nauwkeurig beschrijven?

3. Is de Commissie voornemens een algehele sterftelimiet te ondersteunen (met inbegrip van aanlandingen, teruggegooide dode exemplaren en sterfte na vrijlating)? Welke maatregelen zullen worden genomen om extra vangsten en sterfte boven deze limiet te voorkomen?

Ondersteuner(1)

(1)Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Eleonora Evi (Verts/ALE)
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 27 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid