Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 35kWORD 20k
22 ноември 2021 г.
E-004413/2021(ASW)
Отговор, даден от г-н Синкявичюс
от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: E-004413/2021

ЕС е ангажиран със защитата на всички китоподобни, като китове и делфини. В рамките на ЕС уловът или убиването на китоподобни е забранено с Директивата за местообитанията(1). Въвеждането на китоподобни в Общността с основно търговска цел е забранено съгласно Регламента на ЕС за търговията с видове от дивата флора и фауна(2), който прилага разпоредбите на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в ЕС.

Както посочва Комисията в общия си отговор на въпроси E-004272/2021, E-004286/2021, E‐004297/2021 и E-004388/2021, правото на ЕС не се прилага за Фарьорските острови(3). Това означава, че горепосочените нормативни актове не се прилагат за Фарьорските острови, нито за дейностите, които се извършват там.

Що се отнася до международните мерки, макар че Дания е член както на CITES, така и на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, Фарьорските острови са изключени от приложното поле на двете конвенции. Освен това ловът на малки китоподобни понастоящем не е регулиран от Международната китоловна комисия (МКК), а областта, обхваната от Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, в чието допълнение II са посочени обикновената гринда и белостранният делфин, не включва Фарьорските острови.

Няма вероятност гореописаната нормативна уредба да се измени в краткосрочен до средносрочен план, тъй като това би изисквало изменение на Договорите и международните конвенции.

Комисията вече изрази загриженост пред датските органи във връзка с годишния лов във Фарьорските острови. Тя ще продължи да работи с държавите — членки на ЕС, за да подкрепя продължаващите усилия на МКК да се справя със заплахите за малките китоподобни.

(1)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7‐50).
(2)Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1‐69).
(3)Съгласно член 355, параграф 5, буква а) от Договора за функционирането на ЕС.
Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност