Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 34kWORD 19k
22. marraskuuta 2021
E-004413/2021(ASW)
Virginijus Sinkevičiusin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-004413/2021

EU on edelleen sitoutunut kaikkien valaiden, myös delfiinien, suojeluun. Valaiden pyydystäminen tai tappaminen on EU:ssa kielletty luontodirektiivin(1) nojalla. Valaiden tuonti yhteisön alueelle ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty luonnonvaraisten lajien kauppaa koskevan EU:n asetuksen(2) nojalla. Asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) määräykset.

Kuten komissio totesi yhteisessä vastauksessaan kysymyksiin E-004272/2021, E-004286/2021, E‐004297/2021 ja E-004388/2021, EU:n oikeutta ei sovelleta Färsaariin.(3) Tämä tarkoittaa, että edellä mainittuja säädöksiä ei sovelleta Färsaariin eikä siellä tapahtuvaan toimintaan.

Kansainvälisistä toimenpiteistä voidaan todeta, että vaikka Tanska on sekä CITES-sopimuksen että Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen jäsen, Färsaaret on jätetty kummankin sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Kansainvälinen valaanpyyntikomissio (IWC) ei myöskään tällä hetkellä sääntele pienten valaiden metsästystä, eikä muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen kattama alue ulotu Färsaarille. Yleissopimuksen liitteessä II mainitaan pitkäeväpallopäät ja valkokuvedelfiinit.

Edellä kuvattu oikeudellinen kehys ei todennäköisesti muutu lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, sillä tämä edellyttäisi perussopimusten ja kansainvälisten yleissopimusten muuttamista.

Komissio on jo ilmaissut Tanskan viranomaisille huolensa Färsaarten vuotuisesta valaanpyynnistä. Se aikoo lisäksi jatkaa yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa tukeakseen käynnissä olevia IWC:n toimia, joilla torjutaan pieniin valaisiin kohdistuvia uhkia.

(1)Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
(2)Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä, EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1–69.
(3)EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö