Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 51kWORD 20k
22. novembra 2021
E-004413/2021(ASW)
Odpoveď pána Sinkevičiusa
v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004413/2021

EÚ je naďalej odhodlaná chrániť všetky veľrybotvaré cicavce, ako sú veľryby a delfíny. V rámci EÚ je lov alebo usmrcovanie veľrybotvarých cicavcov podľa smernice o biotopoch zakázané(1). Dovoz veľrybotvarých cicavcov do Spoločenstva na primárne komerčné účely je zakázaný podľa nariadenia EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami(2), ktorým sa vykonávajú ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v EÚ.

Ako Komisia uviedla vo svojej spoločnej odpovedi na otázky E-004272/2021, E‐004286/2021, E‐004297/2021, E‐004388/2021, právo EÚ sa nevzťahuje na Faerské ostrovy(3). To znamená, že vyššie spomenuté právne predpisy sa nevzťahujú na Faerské ostrovy ani na činnosti, ktoré sa tam vykonávajú.

Pokiaľ ide o medzinárodné opatrenia, zatiaľ čo Dánsko je členom CITES aj Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, Faerské ostrovy boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti oboch dohovorov. Okrem toho lov malých veľrybotvarých cicavcov v súčasnosti nereguluje Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) a oblasť, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, konkrétne dodatok II k nemu, v ktorom sa uvádzajú grindy dlhoplutvé a delfíny druhu Lagenorhynchus acutus, nezahŕňa Faerské ostrovy.

Uvedený právny rámec sa v krátkodobom ani v strednodobom horizonte pravdepodobne nezmení, pretože by si to vyžadovalo zmenu zmlúv a medzinárodných dohovorov.

Komisia už dala dánskym orgánom najavo svoje obavy v súvislosti s každoročným lovom na Faerských ostrovoch. Bude tiež naďalej spolupracovať s členskými štátmi EÚ pri podpore prebiehajúceho úsilia IWC riešiť hrozby, ktorým čelia malé veľrybotvaré cicavce.

(1)Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7 – 50.
(2)Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1 – 69.
(3)Podľa článku 355 ods. 5 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ.
Posledná úprava: 25. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia