Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 65kWORD 11k
28 Σεπτεμβρίου 2021
E-004413/2021
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-004413/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Η μαζική θανάτωση δελφινιών και φαλαινών στις Φερόες Νήσους και ο ρόλος των αρχών της Δανίας.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στις Φερόες Νήσους μαζική θανάτωση δελφινιών και φαλαινών, μια παράδοση γνωστή ως grindadráp. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη θανάτωση περισσότερων από 1.400 ασπροπλευροδέλφινων. Το συμβάν αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες περιπτώσεις μαζικής θανάτωσης ασπροπλευροδέλφινων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία αυτής της παράδοσης στις νήσους αυτές και πράξη ιδιαίτερα ακραίας βαναυσότητας κατά των ζώων.

Οι Φερόες Νήσοι δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ ή τη σύμβαση της Βέρνης, παρόλο που επωφελούνται από μια σειρά διμερών συμφωνιών σε θέματα αλιείας, εμπορίου, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η ετήσια θανάτωση διευκολύνεται και υποστηρίζεται από αξιωματούχους της Δανίας, η οποία χώρα υπόκειται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τους οικοτόπους, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στα κράτη μέλη κάθε μορφή εσκεμμένης διατάραξης, αιχμαλώτισης ή θανάτωσης κητοειδών.

1. Θεωρεί η Επιτροπή τη διευκόλυνση της grindadráp από μέρους της Δανίας ως παράβαση της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία των κητοειδών;

2. Θα προβεί η Επιτροπή στις απαραίτητες ενέργειες για να ενθαρρύνει τον τερματισμό αυτής της μαζικής θανάτωσης αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της;

3. Θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τα κράτη μέλη και με διεθνείς οργανισμούς όπως τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας προκειμένου να προστατεύσει τα ασπροπλευροδέλφινα και τα μαυροδέλφινα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου