Parlamentná otázka - E-004413/2021Parlamentná otázka
E-004413/2021

Hromadné zabíjanie delfínov a veľrýb na Faerských ostrovoch a úloha dánskych orgánov

Otázka na písomné zodpovedanie  E-004413/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Billy Kelleher (Renew), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Sabrina Pignedoli (NI), Clara Aguilera (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Petros Kokkalis (The Left), Mario Furore (NI), Isabel Carvalhais (S&D), Chris MacManus (The Left), Chiara Gemma (NI), Laura Ferrara (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Anja Hazekamp (The Left), Tiziana Beghin (NI), Dino Giarrusso (NI), Martin Buschmann (NI), Michal Wiezik (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Daniela Rondinelli (NI), Carmen Avram (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Damien Carême (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Pascal Durand (Renew), César Luena (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Tanja Fajon (S&D), Manuel Bompard (The Left), Maria da Graça Carvalho (PPE), Christophe Grudler (Renew), Henna Virkkunen (PPE), Emmanouil Fragkos (ECR), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Stéphane Séjourné (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE)

Každý rok dochádza na Faerských ostrovoch k hromadnému zabíjaniu delfínov a veľrýb známemu ako grindadráp. 12. septembra 2021 táto prax viedla k usmrteniu viac ako 1 400 delfínov bielobokých. Ide o jeden z najväčších samostatných prípadov hromadného usmrcovania delfínov bielobokých v zaznamenanej histórii tejto tradície na ostrovoch a o mimoriadne nadmerný akt krutosti voči zvieratám.

Na Faerské ostrovy sa nevzťahujú právne predpisy EÚ ani Bernský dohovor, hoci uzavreli viacero dvojstranných dohôd o rybolove, obchode a vedecko-technickej spolupráci. Každoročné zabíjanie zvierat uľahčujú a podporujú aj dánski úradníci a je predmetom príslušných právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch, ktorá zakazuje členským štátom všetky formy úmyselného rušenia, odchytávania alebo usmrcovania veľrybotvarých cicavcov.

Posledná úprava: 11. októbra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia