Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-004784/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-004784/2021(ASW)

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η υποχρέωση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αποτροπή της παράνομης διέλευσης των συνόρων πρέπει να τηρείται με πλήρη σεβασμό του άρθρου 4 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν[1], το οποίο αναφέρεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο σχετικό διεθνές δίκαιο, και το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως με την αρχή της μη επαναπροώθησης και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο ανανεωμένο σχέδιο δράσης της κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών[2] και σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021[3], η Επιτροπή αναγνωρίζει το φαινόμενο της κρατικής εργαλειοποίησης της μετανάστευσης. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης περαιτέρω μέτρα για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής επανέλαβε στις 22 Οκτωβρίου 2021, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πάγια θέση της Επιτροπής για τη μη χρηματοδότηση συρματοπλεγμάτων ή τειχών από την ΕΕ. Αντί των αποτρεπτικών αυτών υποδομών, η Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τις μακροπρόθεσμες, εξελιγμένες λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης και επιτήρησης των συνόρων για ένα αποτελεσματικό και ταχύ σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, σύμφωνα με τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εκθέσεις σχετικά με την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και τις παραβιάσεις του κεκτημένου της ΕΕ πρέπει να ακολουθούνται από έρευνες και να έχουν συνέπειες σε περίπτωση επιβεβαίωσης των εν λόγω καταγγελιών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου