Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-005222/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-005222/2021(ASW)

Απάντηση του κ. Reynders εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ[1] βασίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Η εγχώρια χρήση των πιστοποιητικών COVID-19 για σκοπούς άλλους από τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θεσπίζοντας, για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της ΕΕ, δεσμευτική περίοδος αποδοχής 270 ημερών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου[2].

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, την ευθύνη για τις εθνικές στρατηγικές διαγνωστικών εξετάσεων φέρουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει εκδώσει διάφορα έγγραφα καθοδήγησης για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον καθορισμό των στρατηγικών τους για τις διαγνωστικές εξετάσεις, κυρίως στο πλαίσιο της εμφάνισης της ανησυχητικής παραλλαγής Όμικρον[3].

Το Συμβούλιο συζητά επί του παρόντος πρόταση της Επιτροπής για νέα σύσταση του Συμβουλίου με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας[4].

Στις 30 Ιουνίου 2020, με βάση πρόταση της Επιτροπής το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα μη αναγκαία ταξίδια από χώρες εκτός της ΕΕ. Το Συμβούλιο έχει ήδη τροποποιήσει την εν λόγω σύσταση δύο φορές και επί του παρόντος συζητά μια τρίτη τροποποίηση ώστε να απλουστευθεί το πλαίσιο και να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού[5].

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου