Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-005571/2021(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-005571/2021(ASW)

Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Ylva Johansson

Kommissionen har gentagne gange udtrykt sin bekymring over påstande om vold, ydmygelse og mishandling af migranter og asylansøgere ved EU's grænser.

Uafhængig og troværdig overvågning er afgørende for at forhindre krænkelser af de grundlæggende rettigheder. Derfor foreslog Kommissionen, at medlemsstaterne skulle forpligtes til at oprette en uafhængig overvågningsmekanisme til screening ved de ydre grænser[1].

Rapporten fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur[2] blev offentliggjort, inden Kroatiens uafhængige overvågningsmekanisme blev taget i brug. I december 2021 blev der inden for rammerne af overvågningsmekanismen udarbejdet en offentlig tilgængelig (foreløbig) halvårlig rapport. De kroatiske myndigheder har underrettet Parlamentet og Kommissionen om, hvordan de gennemfører de indledende anbefalinger. Kommissionen forventer, at Kroatien følger op på påstandene på behørig vis.

Kommissionen har indledt en dialog med Grækenlands nationale myndighed for gennemsigtighed og landets ombudsmand, som ud over de retslige og disciplinære myndigheder undersøger hændelser ved grænsen.

Kommissionen overvåger fortsat, at gældende EU-ret overholdes. Når den konkluderer, at en medlemsstat systematisk har overtrådt EU-retten, kan den gøre brug af sin beføjelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til at indlede en traktatbrudssag.

Kommissionen har fremsat et forslag til Rådets afgørelse om midlertidige hasteforanstaltninger i henhold til artikel 78, stk. 3, i TEUF til fordel for Letland, Litauen og Polen[3] for at støtte dem i forbindelse med forvaltningen af nødsituationen under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og internationale forpligtelser.

For så vidt angår Libyen er formålet med EU's støtte til grænseforvaltning at sætte de libyske myndigheder i stand til at udføre eftersøgning og redning til søs i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder. EU har altid været fortaler for at sætte en stopper for vilkårlig tilbageholdelse og støtte tiltag via Nødtrustfonden for Afrika inden for beskyttelse, modstandsdygtighed og stabilisering af lokalsamfundet.

Seneste opdatering: 13. april 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik