Pytanie poselskie - E-005571/2021(ASW)Pytanie poselskie
E-005571/2021(ASW)

  Odpowiedź udzielona przez komisarz Ylvę Johansson w imieniu Komisji Europejskiej

  Komisja nieustannie wyraża zaniepokojenie w kwestii zarzutów dotyczących aktów przemocy, upokarzania i niewłaściwego traktowania migrantów oraz osób ubiegających się o azyl, do których dochodzi na granicach UE.

  Niezależny i wiarygodny monitoring jest kluczowy dla przeciwdziałania naruszaniu praw podstawowych. Dlatego też Komisja zaproponowała nałożenie na państwa członkowskie obowiązku dotyczącego ustanowienia niezależnego mechanizmu monitorowania w celu przeprowadzania kontroli przesiewowych na granicach zewnętrznych[1].

  Sprawozdanie europejskiego komitetu ds. zapobiegania torturom[2] zostało opublikowane przed wprowadzeniem mechanizmu niezależnego monitorowania w Chorwacji. W grudniu 2021 r., w oparciu o dane zebrane w ramach wspomnianego mechanizmu monitorowania, opracowano publicznie dostępne, półroczne (okresowe) sprawozdanie. Władze Chorwacji poinformowały Parlament oraz Komisję o sposobie, w jaki wdrażają pierwotne zalecenia. Komisja oczekuje od Chorwacji odpowiedniego ustosunkowania się do zarzutów.

  Komisja nawiązała w Grecji dialog z Krajowym urzędem ds. przejrzystości i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które to instytucje badają incydenty na granicy, równolegle z organami sądowymi i dyscyplinarnymi.

  Komisja w dalszym ciągu monitoruje zgodność z unijnym dorobkiem prawnym. Komisja – stwierdziwszy, że państwo członkowskie systematycznie naruszało prawo UE, może użyć swojego uprawnienia, wynikającego z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) w celu wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

  Komisja przedstawiła wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej środków tymczasowych na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE na rzecz Łotwy, Litwy i Polski[3] w celu zapewnienia im wsparcia w zarządzaniu sytuacją nadzwyczajną, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz zobowiązań międzynarodowych.

  Jeżeli chodzi o Libię, celem unijnego wsparcia w zakresie zarządzania granicami jest umożliwienie libijskim władzom przeprowadzania działań poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka. UE zawsze opowiada się za definitywnym zaprzestaniem arbitralnych zatrzymań, a w ramach kryzysowego funduszu powierniczego na rzecz Afryki wspiera lokalne działania związane z ochroną, odpornością i stabilizacją społeczności.

  Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2022
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności