Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-005571/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-005571/2021

  Forringelse af migration og afvisning af indrejse

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-005571/2021
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 138
  Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

  Nyligt stedfundne begivenheder har vist, at der sker en vedvarende forringelse af rettighederne for migranter inden for EU og ved Unionens ydre grænser. Det konkluderes i rapporten fra 2020 fra Europarådets Komité mod Tortur, at Kroatien fortsat udøver vold mod asylansøgere[1]. Desuden vedbliver Grækenland med at afvise asylansøgere på vilkårlig og voldsom facon. Seneste eksempel herpå er den ulovlige udvisning af en fuldgyldig EU-borger ansat ved EU's grænseagentur Frontex, som rapporteret af New York Times den 1. december 2021. Der er også gentagne gange blevet rapporteret om overgreb og krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder i Libyen. Endelig bragte The New Yorker den 28. november 2021 en udførlig reportage om voldelig og hemmelig fængsling af migranter opbragt af den libyske kystvagt med støtte fra EU-midler[2]. Man må i denne sammenhæng anse Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om midlertidige hasteforanstaltninger og afvisningen af indrejse i Polen og de baltiske lande for en urimeligt bredtfavnende tilsidesættelse af retten til asyl, som yderligere svækker medlemsstaternes forpligtelser på asylområdet og risikerer at frarøve migranter deres adgang til international beskyttelse[3].

  Støttes af et medlem[4]

  Seneste opdatering: 6. januar 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik