Pytanie poselskie - E-005571/2021Pytanie poselskie
E-005571/2021

Zawracanie migrantów i pogorszenie się sytuacji migracyjnej

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-005571/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

Ostatnie wydarzenia świadczą o stałym pogarszaniu się sytuacji, jeśli chodzi o prawa migrantów w UE i na jej granicach zewnętrznych. Jak stwierdzono w sprawozdaniu europejskiego komitetu ds. przeciwdziałania torturom (2020 r.), Chorwacja nadal stosuje przemoc wobec osób ubiegających się o azyl[1]. Ponadto Grecja nadal zbiorczo i brutalnie zawraca osoby ubiegające się o azyl. Najnowszym tego przykładem jest nielegalna deportacja obywatela o uregulowanym statusie w UE zatrudnionego przez unijną agencję ds. granic (Frontex), o czym 1 grudnia 2021 r. doniósł New York Times. Wielokrotnie donoszono również o naruszeniach i pogwałceniach podstawowych praw człowieka w Libii. Poza tym 28 listopada 2021 r. w New Yorkerze szczegółowo opisano brutalne, tajne uwięzienie migrantów przechwyconych przez libijską straż przybrzeżną, przy wsparciu ze środków europejskich[2]. W tym kontekście wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych oznacza powszechną odmowę prawa do azylu i zawracanie migrantów przez Polskę i państwa bałtyckie oraz dodatkowo zmniejsza obowiązki państw członkowskich w dziedzinie azylu i zagraża dostępowi migrantów do ochrony międzynarodowej[3].

Popierający[4]

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności