Parlamentsfråga - E-005571/2021Parlamentsfråga
E-005571/2021

  Avvisningar och försämrad situation för migranter

  14.12.2021

  Fråga för skriftligt besvarande  E-005571/2021
  till kommissionen
  Artikel 138 i arbetsordningen
  Pietro Bartolo (S&D), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Alessandra Moretti (S&D), Dietmar Köster (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Pina Picierno (S&D), Brando Benifei (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Clare Daly (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Janina Ochojska (PPE), Malin Björk (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Evin Incir (S&D), Isabel Santos (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Dino Giarrusso (NI), Patrizia Toia (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Barry Andrews (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Arena (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Clara Aguilera (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Thijs Reuten (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

  Nyligen inträffade händelser visar på en fortsatt urholkning av migranters rättigheter i EU och vid dess yttre gränser. Enligt 2020 års rapport från Europarådets kommitté till förhindrande av tortyr fortsätter Kroatien att använda våld mot asylsökande[1]. Grekland fortsätter att avvisa asylsökande på ett urskillningslöst och våldsamt sätt. Den 1 december 2021 skrev New York Times om det senaste exemplet, den illegala utvisningen av en EU-medborgare som var anställd vid EU:s gränsbyrå Frontex. Det rapporteras också om återkommande brott mot, och kränkningar av, de grundläggande mänskliga rättigheterna i Libyen. Den 28 november 2021 skrev tidningen The New Yorker om den libyska kustbevakningens våldsamma och hemliga frihetsberövande av migranter , som genomförts med stöd av EU-finansiering[2]. Kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder innebär i sammanhanget att människor på ett godtyckligt sätt förvägras rätten till asyl, att avvisningarna i Polen och i de baltiska staterna förnekas, att medlemsstaternas skyldigheter på asylområdet försvagas ytterligare och att tillgången till internationellt skydd för migranter[3] hotas.

  Stödjande ledamot[4]

  Senaste uppdatering: 6 januari 2022
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy