Parlamento klausimas - E-000636/2022Parlamento klausimas
E-000636/2022

Neapmokamos stažuotės ES institucijose

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-000636/2022
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Nors ES teigia užtikrinanti lygias galimybes ir vienodą požiūrį į profesinę veiklą, savo institucijose ji vis dar leidžia rengti neapmokamas stažuotes. Europos Vadovų Taryboje ir kai kuriose kitose ES įstaigose vyksta neapmokamos stažuotės. Net jei šios stažuotės traktuojamos kaip privaloma studijų dalis, jos yra labiau palankios viduriniajai ir aukštesnei klasei priklausantiems jaunuoliams, kurie gali padengti savo išlaidas, o tai diskriminuoja tuos, kurie sau to leisti negali. Teikiama parama – 125 EUR vertės kortelė pietums per mėnesį, neturėtų būti laikoma atlyginimu.

Valstybėse narėse siūloma atsisakyti neapmokamų stažuočių, o Europos Parlamentas jas jau uždraudė. Parlamentas taip pat ragino stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir siūlė sukurti teisinę priemonę, kuria būtų užtikrintas teisingas atlyginimas už visas stažuotes, praktiką ir pameistrystę. Kalbant apskritai, atsižvelgdami į krizę, kurią pandemija sukėlė jaunimo užimtumo srityje, turėtume imtis veiksmų visoms neapmokamoms stažuotėms ES institucijose ir valstybėse narėse uždrausti. ES turėtų parodyti pavyzdį ir uždrausti tokią praktiką.

Todėl prašome Europos Vadovų Tarybos atsakyti:

Atnaujinta: 2022 m. vasario 26 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika