Pytanie poselskie - E-000636/2022Pytanie poselskie
E-000636/2022

Bezpłatne staże w instytucjach UE

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-000636/2022
do Rady
Art. 138 Regulaminu
Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Angel (S&D), Giorgos Georgiou (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Demetris Papadakis (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Costas Mavrides (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Chociaż UE twierdzi, że zapewnia równe szanse i równe traktowanie w kwestiach zatrudnienia, wciąż zezwala na bezpłatne staże w swoich instytucjach. W Radzie Europejskiej i niektórych innych organach UE nadal istnieją bezpłatne staże. Nawet jeśli odbycie tego rodzaju stażu jest wymagane do uzyskania stopnia naukowego, to w lepszej sytuacji są młodzi ludzie z klasy średniej i wyższej, którzy mogą samodzielnie pokryć swoje wydatki. Dyskryminowane są zatem osoby, których na to nie stać. Miesięczny dodatek 125 EUR na posiłki nie powinien być uznawany za wynagrodzenie.

W państwach członkowskich prowadzone są kampanie przeciwko bezpłatnym stażom, a Parlament Europejski już ich zakazał. Parlament zaapelował także o wzmocnienie gwarancji dla młodzieży i zaproponował utworzenie instrumentu prawnego, aby zapewnić godziwe wynagrodzenia za wszystkie staże, praktyki zawodowe i przygotowanie zawodowe. W ujęciu bardziej ogólnym, uwzględniając kryzys wywołany pandemią związany z zatrudnieniem ludzi młodych, należy podjąć działania mające na celu zakazanie bezpłatnych staży w instytucjach UE i państwach członkowskich. UE musi świecić przykładem i zakazać tego typu praktyk.

Czy Rada Europejska może zatem odpowiedzieć:

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności