• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-000933/2022(ASW)Parlementaire vraag
E-000933/2022(ASW)

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

Alle soorten walvisachtigen zijn strikt beschermd op grond van de habitatrichtlijn[1]. De lidstaten moeten een systeem van strikte bescherming van deze soorten in hun gehele natuurlijke verspreidingsgebied invoeren, waarbij elke vorm van opzettelijk vangen of doden en het opzettelijk verstoren van deze dieren, alsmede de beschadiging of vernieling van voortplantings‐ of rustplaatsen, verboden is. Krachtens de milieueffectbeoordelingsrichtlijn[2] moeten de lidstaten in hun milieueffectbeoordelings‐ en screeningprocedures voor projecten (in de zin van deze richtlijn, d.w.z. de uitvoering van werken) in het mariene milieu onder meer rekening houden met de gebruikte technologie, zoals seismische onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van actieve sonars. Daarnaast moeten de lidstaten in hun mariene strategieën uit hoofde van de kaderrichtlijn mariene strategie[3] rekening houden met het effect van seismische onderzoeken op het mariene milieu.

Onverminderd de rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen, is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Griekse autoriteiten om de naleving van bovenstaande bepalingen in het kader van de goedkeuring van seismische onderzoeken te waarborgen. De Commissie is niet op de hoogte van specifieke maatregelen die de Griekse autoriteiten hebben genomen om de spitssnuitdolfijnen van Cuvier te beschermen alvorens seismische onderzoeken door het onderzoeksvaartuig SW Cook toe te staan. De Commissie zal contact opnemen met de Griekse bevoegde autoriteiten om na te gaan of aan de eisen van de habitatrichtlijn is voldaan.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid