Parlementaire vraag - E-001114/2022Parlementaire vraag
E-001114/2022

  Nultolerantie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-001114/2022
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Ignazio Corrao (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Helmut Geuking (PPE), Salima Yenbou (Renew), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Laura Ferrara (NI), Monika Vana (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Caterina Chinnici (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Emmanuel Maurel (The Left), Tanja Fajon (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Isabel Carvalhais (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Michal Šimečka (Renew), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Mónica Silvana González (S&D), Thijs Reuten (S&D), Maria Arena (S&D), Javier Nart (Renew), Dennis Radtke (PPE), Jens Gieseke (PPE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Udo Bullmann (S&D), Andreas Schwab (PPE), Evelyn Regner (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Sylvie Guillaume (S&D)

  Sinds de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 zijn alle lidstaten, en de EU als zodanig, verplicht kinderen te beschermen in hun bevoorradingsketens.

  Het is 73 jaar geleden dat de verklaring werd ondertekend en 32 jaar geleden dat het verdrag werd geratificeerd, en 2021 was het Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid, maar de kinderarbeid is toegenomen en de EU is nog altijd de voornaamste financiële begunstigde van ellende en kinderarbeid in de plattelandsgemeenschappen die koffie, kakao en veel andere landbouwproducten produceren.

  Dit is toe te schrijven aan op uitbuiting gebaseerde bedrijfsmodellen, niet-eerbiediging van de rechtsstaat, niet-doeltreffende ontwikkelingshulp, en ‘certificeringen’ die de consument zand in de ogen strooien.

  Er is sprake van een humanitaire crisis in veel plattelandsgemeenschappen die de EU bevoorraden[1].

  Voorzitter Von der Leyen heeft zich gecommitteerd aan nultoleratie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel, maar haar beleid op dit gebied blijft een lege huls en heeft niet verhinderd dat bedrijven hun winsten blijven vergroten door kinderen in hun productieprocessen in te zetten om de kosten te reduceren.

  Wanneer gaat de Commissie alle ter beschikking staande wettelijke middelen inzetten om een eind te maken aan kinderarbeid in de EU-handel?

  Ondersteuner[2]

  Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2022
  Juridische mededeling - Privacybeleid