Парламентарен въпрос - E-001255/2022(ASW)Парламентарен въпрос
E-001255/2022(ASW)

Отговор, даден от г-н Бретон от името на Европейската комисия

Член 18 от Директива (ЕС) 2019/790[1] има за цел да гарантира подходящо и пропорционално възнаграждение за авторите и артистите изпълнители, когато те лицензират или прехвърлят своите изключителни права за използването на техните произведения или други обекти. Държавите членки могат да прилагат тази разпоредба чрез различни механизми, включително колективно договаряне и други механизми[2], при условие че те са в съответствие с правото на ЕС. Поради това Комисията не е насърчила конкретен начин за прилагане на този член. Комисията обсъди прилагането на този член в рамките на Контактния комитет за авторското право[3] и на двустранна основа, когато държавите членки се обръщаха към нея.

Комисията счита, че по принцип държавите членки биха могли да транспонират член 18 чрез неотменимо право на възнаграждение, при условие че то спазва съответното законодателство на ЕС, включително принципа на свобода на договаряне, справедлив баланс между правата и интересите и изключителните права в достиженията на правото на ЕС в областта на авторското право. Всяка разпоредба за прилагане на член 18 следва да осигури подходящо и пропорционално възнаграждение за авторите и артистите изпълнители и не следва да ги лишава от свободата им да решават на първо място дали да лицензират или прехвърлят своите права.

Комисията все още не е осъществила окончателна правна оценка на мерките за изпълнение на държавите членки, като се има предвид, че прилагането все още продължава и около половината от държавите членки все още не са транспонирали Директивата за авторското право в националното си законодателство. Поради това Комисията все още не е в състояние да излезе със становище относно отделните национални разпоредби за прилагане на новата Директива за авторското право.

Последно осъвременяване: 20 юли 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност