Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001255/2022(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001255/2022(ASW)

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το άρθρο 18 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790[1] αποσκοπεί στη διασφάλιση δέουσας και αναλογικής αμοιβής για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές όταν παρέχουν άδεια ή μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους για την εκμετάλλευση των έργων τους ή άλλων αντικειμένων προστασίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή μέσω διαφορετικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλων μηχανισμών[2], υπό την προϋπόθεση ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει προωθήσει συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου. Η Επιτροπή συζήτησε την εφαρμογή του άρθρου αυτού στην επιτροπή επαφών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας[3] καθώς και σε διμερές επίπεδο στις επαφές της με τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, κατ’ αρχήν, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να μεταφέρουν το άρθρο 18 στο εθνικό τους δίκαιο μέσω δικαιώματος αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της συμβατικής ελευθερίας, της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων καθώς και των αποκλειστικών δικαιωμάτων στο κεκτημένο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 18 θα πρέπει να διασφαλίζει δέουσα και αναλογική αμοιβή για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές και δεν θα πρέπει να τους στερεί την ελευθερία να αποφασίζουν κατά πρώτον αν θα παρέχουν άδεια ή θα μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους για εκμετάλλευση.

Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη προβεί σε τελική νομική εκτίμηση των μέτρων εφαρμογής των κρατών μελών, δεδομένου ότι η εφαρμογή τους βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και περίπου τα μισά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι ακόμη σε θέση να εκδώσει γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό επίπεδο.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου