Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001255/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001255/2022

Εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 μέσω πρόσθετων δικαιωμάτων αμοιβής από τα οποία δεν χωρεί παραίτηση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001255/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Hannes Heide (S&D), Andrey Slabakov (ECR), Ibán García Del Blanco (S&D)

Τα δικαιώματα αμοιβής από τα οποία δεν χωρεί παραίτηση και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής διαχείρισης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση δίκαιης, κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής για τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές. Όσον αφορά την κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (οδηγία (ΕΕ) 2019/790) και την καθυστέρηση στη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, θα θέλαμε να μάθουμε τα ακόλουθα:

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου