Parlamentná otázka - E-001418/2022Parlamentná otázka
E-001418/2022

Program Erasmus4Ukraine

Otázka na písomné zodpovedanie  E-001418/2022
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Daniela Rondinelli (NI), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), Simona Baldassarre (ID), Marek Paweł Balt (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Lars Patrick Berg (ECR), Robert Biedroń (S&D), Adam Bielan (ECR), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Andrea Bocskor (NI), Damian Boeselager (Verts/ALE), Franc Bogovič (PPE), Carlo Calenda (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Leila Chaibi (The Left), Olivier Chastel (Renew), Caterina Chinnici (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), José Manuel Fernandes (PPE), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Alexandra Geese (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Vlad Gheorghe (Renew), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Ladislav Ilčić (ECR), Irena Joveva (Renew), Rasa Juknevičienė (PPE), Beata Kempa (ECR), Łukasz Kohut (S&D), Athanasios Konstantinou (NI), Ewa Kopacz (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Camilla Laureti (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Pierfrancesco Majorino (S&D), Aušra Maldeikienė (PPE), Marisa Matias (The Left), Liudas Mažylis (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Lídia Pereira (PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Nicola Procaccini (ECR), Emil Radev (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Ivan Štefanec (PPE), Nicolae Ştefănuță (Renew), Dominik Tarczyński (ECR), Romana Tomc (PPE), Kosma Złotowski (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR)

Vojna na Ukrajine spôsobuje bezprecedentnú humanitárnu krízu. Do EÚ prišli viac ako štyri milióny ukrajinských utečencov, z toho jeden milión tvoria maloletí, ktorí boli donútení prerušiť štúdium a odbornú prípravu. To bude mať vážny vplyv na obnovu Ukrajiny v povojnovej fáze.

Od vypuknutia konfliktu EÚ dôrazne reagovala vojenskou a humanitárnou podporou a finančnými sankciami, nezabezpečila však koordinovaný prístup, aby ukrajinským utečencom zaručila pokračovanie vo vzdelávaní a štúdiu, čím ponechala na členských štátoch, aby znášali bremeno organizovania iniciatív v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy bez náležitej politickej a finančnej podpory.

Chceli by sme preto Komisii položiť tieto otázky:

Posledná úprava: 22. apríla 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia