Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001452/2022(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001452/2022(ASW)

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις μέσα από ένα φάσμα εργαλείων, τα οποία ποικίλλουν, από τα προληπτικά μέτρα και την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων μέχρι την προληπτική παρακολούθηση και τη στοχευμένη επιβολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»[1].

Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, η Επιτροπή εξέδωσε το 2020 οδηγίες σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την έξαρση της νόσου COVID-19[2]. Η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει τα κράτη μέλη σε διμερές επίπεδο, καθώς και μέσω της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα με τα οποία εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις[3], προκειμένου αυτά να αξιολογούνται. Δεδομένου ότι τα εθνικά μέτρα που παρατίθενται από τον κ. βουλευτή[4] δεν κοινοποιήθηκαν δεόντως, η Επιτροπή ζητά τη δέουσα κοινοποίηση από τις ελληνικές αρχές το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα αξιολογήσει με βάση την απάντησή τους τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ. βουλευτή για την ποιότητα του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και τα συναφή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του εθνικού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις και ενδέχεται να προκύψουν, όταν οι συχνές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση διάσπαρτων νομοθετικών πράξεων και προκαλούν αστάθεια.

Η χαμηλή ποιότητα της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της διαφάνειας, που αποτυπώνονται στις εν λόγω οδηγίες, οι οποίες συνιστούν αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του δημοσίου χρήματος ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου