Parlamentsfråga - E-001906/2022(ASW)Parlamentsfråga
E-001906/2022(ASW)

Svar från Ylva Johansson på Europeiska kommissionens vägnar

1. Skyddet för alla personer som är statslösa eller riskerar statslöshet är en angelägenhet för kommissionen. Rådets beslut av den 4 mars 2022[1] om tillfälligt skydd enligt direktivet om tillfälligt skydd[2] inbegriper vissa grupper av statslösa personer i de kategorier som har rätt till tillfälligt skydd eller annat adekvat skydd enligt nationell lagstiftning. Medlemsstaterna får utvidga skyddet till alla andra statslösa personer. Medlemsstaterna var tvungna att införliva miniminormerna och rättigheterna i direktivet om tillfälligt skydd i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2002[3] eller i samband med anslutningen till EU. Dessa bestämmelser aktiverades genom rådets beslut av den 4 mars 2022. Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att med hjälp av olika medel (operativa riktlinjer, särskilda punkter på dagordningen, uppdrag osv.) och forum (solidaritetsplattformen, planer, rådets arbetsgrupper osv.) på lämpligt sätt tillämpa bestämmelserna på alla personer som omfattas av direktivet, däribland statslösa personer som står inför särskilda utmaningar i fråga om dokumentation och fastställande av status.

2. Kommissionens operativa riktlinjer för genomförandet av rådets beslut[4], som redan innehåller avsnitt om skriftliga bevis och fastställande av status, kommer att uppdateras för att återspegla situationen på plats och ta vederbörlig hänsyn till de föränderliga behoven.

3. Kommissionen uppdaterar och anpassar regelbundet den information som samlas in via EU:s beredskaps‐ och krisplan för migration efter utvecklingen och tillgången till uppgifter. Dessutom har statslöshet varit en särskild punkt på dagordningen för solidaritetsplattformen, som inrättats för införandet av tillfälligt skydd.

Senaste uppdatering: 5 augusti 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy