• DE - Deutsch
  • EN - English
  • FR - français
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-002393/2022Parlementaire vraag
E-002393/2022

EU-beperking op het gebruik van schadelijke chemische stoffen in wegwerpluiers

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-002393/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Maria Arena (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Eric Andrieu (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Cindy Franssen (PPE), Frédérique Ries (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE)

In 2019 bleek uit marktonderzoek van de Franse autoriteiten dat veel merken wegwerpluiers schadelijke chemische stoffen bevatten. De Franse autoriteiten kwamen hierna met een voorstel voor een EU-brede beperking overeenkomstig de Reach-verordening[1] ten aanzien van vijf groepen stoffen in luiers (formaldehyde, pak’s, dioxinen, furanen en pcb’s).

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft het voorstel in 2021 bestudeerd, maar de wetenschappelijke comités van het agentschap waren geen voorstander van een beperking ten aanzien van deze stoffen. Zij voerden hierbij aan dat de herkomst van de schadelijke stoffen, de mate van schadelijkheid voor kinderen en de kosten en baten in verband met de handhaving van een beperking onvoldoende duidelijk waren, en hadden meer aandacht voor de kosten van een dergelijke maatregel voor het bedrijfsleven dan voor het potentieel ervan voor de bescherming van kinderen.

Meer dan dertig maatschappelijke organisaties hebben de Commissie inmiddels laten weten bezorgd te zijn over deze ontwikkeling en hebben er bij haar op aangedrongen het voorstel voor een beperking inzake deze stoffen te steunen.

In de strategie voor duurzame chemische stoffen is vastgelegd dat het gebruik van de schadelijkste stoffen in consumentenartikelen, onder meer voor kinderen, verboden zal worden. Van de stoffen waarop de voorgestelde beperking betrekking heeft, is bekend dat zij schadelijke eigenschappen hebben (en voor een aantal van die stoffen is er geen veilig blootstellingsniveau overeengekomen). Toch worden kinderen diverse maanden of jaren structureel blootgesteld aan deze stoffen.

Is de Commissie voornemens het voorstel voor een beperking inzake deze stoffen te steunen en haar beloftes in de strategie voor duurzame chemische stoffen na te komen?

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid