Parlamentná otázka - E-002432/2022(ASW)Parlamentná otázka
E-002432/2022(ASW)

Odpoveď pani Kyriakidesovej v mene Európskej komisie

V zmluvách[1] sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti a vyžaduje sa v nich, aby sa to zohľadňovalo pri formulovaní politík EÚ v oblastiach, ako sú poľnohospodárstvo alebo rybné hospodárstvo[2].

Ako sa uvádza v stratégii Z farmy na stôl[3], Komisia bude revidovať právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Súvisiace úvodné posúdenie vplyvu[4] nezahŕňalo zákaz chovu hlavonožcov ako predpokladanú možnosť. Orientačný plán vedeckých výstupov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zameraných na oblasť dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa majú predložiť v období 2023 – 2030, však hlavonožce zahŕňa[5].

Komisia sa domnieva, že chov chobotníc môže predstavovať riziko vytvorenia dodatočného tlaku na voľne žijúce populácie rýb. Preto by bolo žiaduce, aby sa krmivo pre ryby určené pre chobotnice dalo vysledovať späť k udržateľne využívaným populáciám alebo aby sa uskutočnil primeraný výskum alternatívnych krmív vhodných na chov chobotníc. V strategických usmerneniach pre udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu akvakultúru EÚ na obdobie 2021 až 2030[6] sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť udržateľné systémy kŕmenia a odporúča sa podpora diverzifikácie akvakultúry EÚ na akvakultúru s lepšími environmentálnymi vlastnosťami.

Ako sa uvádza v odpovedi na písomnú otázku E-001498/22[7], Komisia financovanie chovu chobotníc z prostriedkov EÚ nezakazuje.

Posledná úprava: 12. septembra 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia