• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-002814/2022(ASW)Parlementaire vraag
E-002814/2022(ASW)

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

Verordening (EG) nr. 1107/2009[1] bepaalt dat gewasbeschermingsmiddelen geen onaanvaardbare effecten mogen hebben op het milieu. Verordening (EU) nr. 283/2013[2] bepaalt dat bij de risicobeoordeling rekening moet worden gehouden met beschikbare en relevante gegevens, met inbegrip van gegevens uit open literatuur, en er zijn richtsnoeren[3] beschikbaar.

Zoals vermeld in het antwoord op schriftelijke vraag E-002475/2022 heeft de milieurisicobeoordeling in het kader van deze verordeningen reeds betrekking op een breed scala aan soorten (vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, algen, micro-organismen) die tekenen vertonen van onaanvaardbare effecten op het milieu, als daar sprake van is. De regenboogforel wordt beschouwd als een surrogaatsoort voor de levensfasen in het water van amfibieën[4]. Bovendien worden amfibieën in de context van hormoonontregelende eigenschappen getest.

Wat de verdere werkzaamheden met betrekking tot richtsnoeren in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreft, is de Commissie momenteel met de lidstaten in gesprek over de prioritering[5]. Tijdens het bijwerken van de relevante richtsnoeren zullen de beschikbare wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de bepalingen[6] van deze verordening om proeven met gewervelde dieren tot een minimum te beperken, in aanmerking worden genomen.

Ondertussen kunnen de lidstaten, wanneer zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toelaten, beperkingen of risicobeperkende maatregelen vaststellen afhankelijk van hun milieusituatie, waarbij zij ook bedreigde soorten in aanmerking kunnen nemen. Natuurherstel valt niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de lidstaten kunnen wat dit betreft ook specifieke gerichte acties ondernemen.

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid