Parlamentsfråga - E-003403/2022Parlamentsfråga
E-003403/2022

Tillgången på råvaror och geopolitiska aspekter av den gröna given

17.10.2022

Fråga för skriftligt besvarande  E-003403/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Barbara Thaler (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Daniel Buda (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Siegfried Mureşan (PPE), Loránt Vincze (PPE), Markus Ferber (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Andrey Novakov (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Christine Schneider (PPE), Romana Tomc (PPE), Markus Pieper (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Eugen Tomac (PPE), Angelika Niebler (PPE), Anne Sander (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Tom Berendsen (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Pernille Weiss (PPE), Jens Gieseke (PPE), Christian Ehler (PPE), Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE), Jörgen Warborn (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Othmar Karas (PPE), Christophe Hansen (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Hildegard Bentele (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Pascal Arimont (PPE), Simone Schmiedtbauer (PPE), Angelika Winzig (PPE), Christian Sagartz (PPE), Lukas Mandl (PPE), Alexander Bernhuber (PPE)

Energiomställningen i allmänhet och produktionen av elfordon och deras batterier i synnerhet kräver betydligt mer råvaror än konventionella alternativ. En studie från KU Leuven från april 2022 visar att Europa, utan investeringar i inhemska gruvor och raffinaderier med hög europeisk standard, är och kommer att förbli nästan helt beroende av import tills en återvinningsindustri bildas. Denna import omfattar råvarorna litium, nickel och kobolt, som vi är i stort behov av, samt de sällsynta jordartsmetallerna dysprosium, neodym och praseodym.

I studien dras slutsatsen att om inte de globala investeringarna i gruvdrift ökar kommer det sannolikt att uppstå flaskhalsar i leveranskedjorna för dessa råvaror, men också för koppar. Globalt sett skulle dessa flaskhalsar kunna bestå fram till 2030 eller så sent som 2040 för vissa råvaror.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy