• EN - English
  • FI - suomi
Parlamentin kysymys - E-000244/2023(ASW)Parlamentin kysymys
E-000244/2023(ASW)

Adina Văleanin Euroopan komission puolesta antama vastaus

Komissio on käynnistänyt hankkeita, joilla pyritään saamaan parempi käsitys siitä, miten voitaisiin parantaa vähäpäästöisiä vyöhykkeitä koskevaa tiedonvaihtoa ja varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Kyseessä ovat kaupunkialueita koskeviin ajoneuvojen käyttömääräyksiin (Urban Vehicle Access Regulations, UVAR) liittyvät UVAR Box-[1] ja UVAR Exchange ‐hankkeet. UVAR Box ‐hanke on saatu vastikään päätökseen, ja UVAR Exchange ‐hankkeen lopullisia tuloksia odotetaan viimeistään keväällä 2023.

Molempien tutkimusten tuloksista tehdyn analyysin ja vuonna 2021 hyväksytyn EU:n uuden kaupunkiliikenteen kehyksen[2] perusteella komissio aikoo käynnistää vuonna 2023 asiaa koskevan tutkimuksen, jonka tavoitteena on kartoittaa ja selventää, millaisilla yhteentoimivilla digitaalisilla ja teknisillä ratkaisuilla voitaisiin saada aikaan tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi kaupunkiajoneuvojen saatavuutta koskeva sääntely toissijaisuusperiaatetta noudattaen. Näissä ratkaisuissa arvioidaan muun muassa digitaalisia lähestymistapoja UVAR-vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi, mikä on nykyisten (fyysisten) ympäristötarrojen tavoite.

Päästötarrojen hankintamenettelyn osalta yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta annetussa asetuksessa (EU) 2018/1724[3] 6 ja 39 artiklan sekä liitteen II mukaan tällaisten julkisen elimen tai laitoksen liikkeeseen laskemien tarrojen on oltava täysin sähköisesti saatavilla viimeistään 12. joulukuuta 2023. Kunnallisviranomaisten olisi 2 artiklan a alakohdan, 39 artiklan ja liitteessä I olevan C osan 5 kohdan mukaisesti pitänyt asettaa kansallisia liikennesääntöjä (kuten kaupunkialueita koskevat ajoneuvojen käyttömääräykset) koskevat tiedot saataville viimeistään 12. joulukuuta 2022.

Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö