Parlamentná otázka - E-000450/2023Parlamentná otázka
E-000450/2023

Problém recyklácie starých lopatiek veterných turbín v EÚ

Otázka na písomné zodpovedanie  E-000450/2023
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Stelios Kympouropoulos (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Pernille Weiss (PPE), Franc Bogovič (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Christophe Grudler (Renew), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left)

Veterné parky sú dôležitým odvetvím a pomáhajú pri implementácii európskej stratégie energetickej bezpečnosti a životného prostredia. Okrem toho veterné parky prinášajú ekonomické výhody tým, že zabezpečujú pracovné miesta a investície v miestnych, často vidieckych komunitách. Veterné parky prvej generácie v Európe dosiahnu koniec svojej bežnej 20-ročnej prevádzkovej životnosti do roku 2025.

Výrobcovia energie majú tri možnosti: predĺženie životnosti, vyradenie z prevádzky alebo modernizáciu. Väčšina výrobcov v tomto odvetví sa rozhodla pre modernizáciu, čo zahŕňa nahradenie mnohých starých, neefektívnych veterných turbín menším počtom turbín, ktoré však budú výkonnejšie a efektívnejšie.

EÚ v súčasnosti čelí výzve recyklácie lopatiek veterných turbín, ktorá je náročná, keďže materiály – sklenené vlákna a plastové polyméry – sa nedajú ľahko oddeliť.

Okrem nákladov na samotný proces recyklácie dochádza k degradácii plastových častí a poškodeniu sklenených vlákien, keď sa odvetvie pokúša vystaviť tento materiál vysokým teplotám, aby sa vlákna oddelili od polyméru. Tieto obmedzenia majú za následok zlé nakladanie s odpadom, čo poškodzuje životné prostredie.

Vzhľadom na uvedené:

Predložené: 13.2.2023

Posledná úprava: 21. februára 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia