Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001563/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001563/2023

Δράση της Επιτροπής κατά του νοθευμένου μελιού

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001563/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Maria Walsh (PPE), Pierre Larrouturou (S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Tomislav Sokol (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Grapini (S&D), Peter Pollák (PPE), Marlene Mortler (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Juozas Olekas (S&D), Andrey Slabakov (ECR), Ελένη Σταύρου (PPE), Matjaž Nemec (S&D), Simone Schmiedtbauer (PPE), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Olivier Chastel (Renew), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Francesca Peppucci (PPE), Traian Băsescu (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Daniel Buda (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE)

Τα πιο πρόσφατα πορίσματα της συντονισμένης δράσης της ΕΕ[1]καταδεικνύουν ότι το 46 % των δειγμάτων εισαγόμενου μελιού φαίνεται να είναι νοθευμένα και μη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για το μέλι[2].

Η νόθευση φαίνεται να συντελείται με την προσθήκη σιροπιών ζάχαρης, χρωστικών ουσιών και άλλων προσθέτων με στόχο τη μείωση της τιμής, καθώς και με την απόκρυψη της πραγματικής γεωγραφικής προέλευσης του μελιού μέσω της παραποίησης των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Πρόκειται για πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού που θέτει σε κίνδυνο τον μελισσοκομικό τομέα, ο οποίος συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας και διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά στο οικοσύστημα.

Όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για το μέλι:

Κατάθεση: 16.5.2023