Pytanie poselskie - E-002172/2023Pytanie poselskie
E-002172/2023

Emisje metanu w rolnictwie wynikające przede wszystkim z chowu zwierząt

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-002172/2023
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Jutta Paulus (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D)

Badania naukowe dowodzą, że metan może mieć największy wpływ na zmianę klimatu i być gazem niebezpieczniejszym dla środowiska niż dwutlenek węgla. W 2021 r. UE podpisała globalne zobowiązanie dotyczące redukcji emisji metanu do 2030 r. o 30% w stosunku do poziomów z 2020 r. Ponadto Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, nad którym Parlament głosował w maju 2023 r. W uzasadnieniu wniosku dotyczącego rozporządzenia stwierdzono, że paliwa kopalne odpowiadają jedynie za 25–33% antropogenicznych emisji metanu do atmosfery, podczas gdy rolnictwo nawet za 50%.

Naukowcy i organizacje pozarządowe zaproponowały środki na rzecz transformacji rolnictwa. Jednym z takich rozwiązań jest traktat roślinny, w którym proponuje się odejście od systemu żywnościowego opartego na żywności pochodzenia zwierzęcego i zastąpienie go systemem żywnościowym opartym na żywności pochodzenia roślinnego.

Przedłożone:11.7.2023

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności