Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002217/2023(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002217/2023(ASW)

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου[1] καθορίζει κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες. Τα ιπποειδή που χρησιμοποιούνται τα ίδια ως μέσα μεταφοράς προσώπων και αποσκευών ή για την έλξη αμαξών δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ιπποειδών. Η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου[2] καθορίζει επί του παρόντος ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τα ζώα στα εκτροφεία, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών, και, ως εκ τούτου, όχι για τις αναφερόμενες δραστηριότητες μεταφοράς.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή περιστατικά κακομεταχείρισης ή κακοποίησης ζώων.

Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»[3], η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων[4] παρουσιάστηκε μια επιλογή για τη θέσπιση νέων ειδικών ανά είδος απαιτήσεων καλής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων και για τα ιπποειδή. Ένας ενδεικτικός χάρτης πορείας[5] για την κατάρτιση επιστημονικών γνωμών σχετικά με την καλή διαβίωση των διαφόρων ειδών συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση των ιπποειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση περαιτέρω ειδικών απαιτήσεων στο μέλλον.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου