• EN - English
  • LT - lietuvių kalba
Parlamento klausimas - E-003452/2023Parlamento klausimas
E-003452/2023

Sėjomaina ir daugiamečiai žolynai

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-003452/2023
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Bronis Ropė (Verts/ALE)

2022 m. Europos Komisijos komunikate „Užtikrinti ES teisės aktų vykdymą, kad Europa būtų naudinga“ teigiama: „Nors reglamentai veikia tiesiogiai, ne mažiau svarbu juos įgyvendinti ir užtikrinti jų vykdymą, o tai dažnai priklauso nuo nacionalinių valdžios institucijų atliekamo darbo. Siekiant įgyvendinti kai kuriuos reglamentus reikia keisti nacionalinės teisės aktus, o daugelyje tokių dokumentų nacionalinėms agentūroms ar reguliavimo institucijoms nustatomos pareigos, kurios yra labai svarbios, kad teisės aktai būtų įgyvendinti praktiškai. Todėl Komisija dės daugiau pastangų, kad sistemingiau ir strategiškiau stebėtų, kaip įgyvendinami ir taikomi reglamentai, ir užtikrintų jų vykdymą“. Reglamento 2021/2115 4 straipsnio 3 dalies c punkte nustatyta, kad daugiamečiais žolynais galima laikyti tuos plotus, kurie atitinka dvi sąlygas: a) juose turi būti žolinė danga; b) plotas nebuvo įtrauktas į sėjomainą 5 ir daugiau metų.

Lietuvos teisės aktuose žolinė danga apibrėžta pasėlių deklaravimo taisyklių klasifikatoriuje. Tačiau sėjomainos apibrėžimo nėra nei dabartinėse Lietuvos pasėlių deklaravimo taisyklėse, nei jų 2014 ir vėlesnių metų versijose. Todėl Lietuvoje kilo didžiulė problema dėl 2018 m. ženkliai išaugusių referencinių daugiamečių pievų plotų ir prievolės juos atkurti.

Ar Komisija galėtų atsakyti į toliau pateiktus klausimus:

Pateikta: 24.11.2023

Atnaujinta: 2023 m. lapkričio 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika