• EN - English
  • LT - lietuvių kalba
Parlamento klausimas - E-000491/2024(ASW)Parlamento klausimas
E-000491/2024(ASW)

J. Wojciechowskio atsakymas Europos Komisijos vardu

Komisijos supratimu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės išvados (dėl žemės ūkio sektoriaus atstovų dalyvavimo formuojant politiką) yra skirtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Komisija negali komentuoti išvadų, pateiktų ataskaitoje, už kurią išimtinai atsakinga valstybė narė ir kurios ji nėra gavusi oficialiai.

Pagal Reglamento (ES) 2021/2115[1] 106 straipsnį, kiekviena valstybė narė yra atsakinga už partnerystės užmezgimą tiek rengiant bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginį planą, tiek jį įgyvendinant. Ši partnerystė turėtų būti užmegzta ir vykdoma laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/2014[2] nuostatų, pagal kurias valstybės narės turi užtikrinti, kad atrinkti partneriai geriausiai atstovautų atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, bet nėra įpareigotos įtraukti jų visų. Be to, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 240/2014 konsultacijos su atitinkamais partneriais reiškia konsultacijas ne tik su darbo grupėmis.

Patvirtinus BŽŪP strateginius planus ir pasiūlymus dėl pakeitimų, jų įgyvendinimą nagrinėja pagal Reglamento (ES) 2021/2115 124 straipsnį įsteigtas BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos komitetas, į kurį įeina atitinkamos valdžios institucijos ir tarpinės institucijos, taip pat Reglamento (ES) 2021/2115 106 straipsnio 3 dalyje nurodytų partnerių atstovai. Komisija Stebėsenos komiteto veikloje dalyvauja patarėjo teisėmis ir neatlieka jokio vaidmens koordinuojant suinteresuotųjų subjektų indėlį.

Komisija ragina valstybes nares į BŽŪP strateginių planų įgyvendinimo procesą, be oficialių partnerystės struktūrų, aktyviai įtraukti ir suinteresuotuosius subjektus.

Atnaujinta: 2024 m. kovo 25 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika