Становище - ECON_AD(2008)414940Становище
ECON_AD(2008)414940

СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно законодателен акт за малкия бизнес
(2008/2237(INI))
Докладчик по становище (*): Gunnar Hökmark

15.12.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: