Γνωμοδότηση - ECON_AD(2011)467146Γνωμοδότηση
ECON_AD(2011)467146

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά
(2011/2084(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sophie Auconie

5.9.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: