Становище - ECON_AD(2015)541604Становище
ECON_AD(2015)541604

СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по правни въпроси
относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Докладчик по становище: Оле Лудвигсон

2.3.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: