Mišljenje - ECON_AD(2015)541604Mišljenje
ECON_AD(2015)541604

MIŠLJENJE
Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
upućeno Odboru za pravna pitanja
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: