Atzinums - ECON_AD(2015)541604Atzinums
ECON_AD(2015)541604

ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Juridiskajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Atzinumu sagatavoja: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: