OPINIA
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Prawnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: