AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Raportor pentru aviz: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: