Stanovisko - ECON_AD(2015)541604Stanovisko
ECON_AD(2015)541604

STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci
pre Výbor pre právne veci
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Olle Ludvigsson

2.3.2015

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: