Arvamus - ECON_AD(2020)650729Arvamus
ECON_AD(2020)650729

ARVAMUS
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Arvamuse koostaja: Henrike Hahn

26.6.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: