Mišljenje - ECON_AD(2020)650729Mišljenje
ECON_AD(2020)650729

MIŠLJENJE
Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
upućeno Odboru za regionalni razvoj
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju
(COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Henrike Hahn

26.6.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: